Wielka promocja - zakupy w Douglas na nasz koszt!

Darmowe porady aranżacyjne

Specjalnie dla naszych nowych klientów stworzyliśmy jedyną w swoim rodzaju promocję - Zakupy w Douglas na nasz koszt!
Klienci, którzy podpiszą umowę z Perfect Construction w dniach od 1.11.2017 do 10.12. 2017, otrzymają bony podarunkowe do perfumerii Douglas o w wysokości 2% wartości podpisanej umowy.

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Zakupy w Douglas na nasz koszt" jest Perfect Construction Katarzyna Kazojć z siedzibą przy ul. Haffnera 86 w Sopocie (81-715), o numerach NIP: 5791853775 oraz REGON: 221196590. 
 2. Promocja przeprowadzana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w showroomach firmy Perfect Construction Katarzyna Kazojć zlokalizowanych w: C.H. Riviera ul. Kazimierza Górskiego 2 w Gdyni (81-304).
 3. Promocja rozpoczyna się w dniu 1 listopada 2017 roku i potrwa nie dłużej niż do dnia 10 grudnia 2017 roku (dalej: Okres Promocji).
 4. Uczestnikiem promocji jest każdy klient firmy, który zdecyduje się na podpisanie umowy dotyczącej wykończenia wnętrz w dniach między 1 listopada 2017 roku do 10 grudnia 2017 roku włącznie.
 5. Prezent to karta podarunkowa do sieci drogerii Douglas o wartości w wysokości 2% wartości podpisanej umowy, Prezent przyznawany jest w ramach Promocji w Okresie Promocji. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wartości Prezentu dostępnego w ramach Promocji. 
 6. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest zapoznanie się i akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu, a także podpisanie Umowy Przedwstępnej dotyczącej usług świadczonych przez Perfect Construction oraz dokonanie płatności określonej w wymienionej umowie. 
 7. W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, a takż esą konsumentami w rozumieniu art.22(1) kodeksu cywilnego, które w Okresie Promocji zawrą umowę sprzedaży usługi świadczonej przez Perfect Construction.

Zasady promocji

 1. Umowa Przedwstępna pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, będąca podstawą przyznania Uczestnikowi Prezentu, o którym mowa w 5 p. regulaminu musi zostać zawarta w Okresie Promocji. Przedmiotem Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wybrane przez Uczestnika pakiety usług dostępnych na stronie internetowej www.perfectconstruction.pl.
 2. W ramach jednej Umowy Uczestnik ma możliwość otrzymania wyłącznie jednego Prezentu.
 3. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymaną Promocję.
 4. W Promocji uwzględniane będą wyłącznie umowy sprzedaży zawarte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
 5. Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Organizator informuje, że dane osobowe Uczestników korzystających z Promocji na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity w Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) wyłącznie w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w Promocji i jej realizacji lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz w celach marketingu bezpośredniego produktów własnych Organizatora. Wszystkie dane osobowe Uczestników Promocji składających reklamacje lub skargi będą przechowywane i zabezpieczone przez Administratora danych zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie o ochronie danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne (jednakże ich niepodanie uniemożliwi udział w Promocji oraz podpisanie Umowy), a Uczestnikom przysługuje w każdym czasie prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

Reklamacje

1. Reklamacje nie przysługują uczestnikom promocji.

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.perfectconstruction.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.
 3. Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.perfectconstruction.pl
 4. Ewentualna zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.Galeria