Twój login

Promocja

decor set

Mieszkanie, to jedno z najważniejszych miejsc w naszym życiu. Wszystkim zależy, aby wyglądało pięknie, cieszyło oko i było czymś co spełnia nasze oczekiwania i gusty.

Mieszkanie, to jedno z najważniejszych miejsc w naszym życiu. Wszystkim zależy, aby wyglądało pięknie, cieszyło oko i było czymś, co spełnia nasze oczekiwania i gusty.

Często, w najlepszym budżecie związanym z wykończeniem mieszkania nie starcza już środków na dekoracje. Nam również zależy, aby wasze mieszkanie było oszałamiające i sprawiało wam radość. Jednak koszty remontu, materiałów, zabudów i innych wydatków, często na to nie pozwalają.

Ale już nie teraz! Przedstawiamy wyjątkową i fantastyczną promocję związaną z zakupem u nas wykończenia pod klucz. Wraz z naszymi partnerami - firmą Raw Decor, Instalproject oraz lampy Novodworski przygotowaliśmy wyjątkowe pakiet o nazwie DECOR SET.

Do każdego zakupionego wykończenia pod klucz dokładamy całkowicie za darmo zestaw dodatków wraz z montażem. Promocja trwa do 20.08.2018

Zasady?

Wystarczy wybrać i podpisać z nami umowę a otrzymasz pakiet dekoracji (wraz z montażem – usługa montażową)

  • Do umów od 50 000 zł do 100 000 zł – dekoracje o łącznej wartości 5000 zł
  • Do umów pomiędzy 101 000 zł a 149 000 zł – dekoracje za 8000 zł
  • Dla umów od 149 900 zł do 240 000 zł dekoracje – 12 000 zł

Produkty można wybierać dowolnie z całej oferty asortymentowej naszych partnerów uczestniczących w promocji.

Zainteresowany? dzwoń 530 50 50 20 mail: sprzedaz@perfectconstruction.pl


Czym charakteryzują się produkty, które wybraliśmy?

Instalproject – jeden z wiodących producentów grzejników w Polsce, firma od lat przoduje w produkcji i koncepcjach najnowszych grzejników spełniających nawet najbardziej wysublimowane oczekiewnia klientów i projektantów http://www.instalprojekt.com.pl

Rawdecor – polska manufaktura wyjątkowych i niezwykle eleganckich mozaik szklanych; stylowe dekory i wyjątkowe kolory to to, co wyróżnia tę firmę https://www.rawdecor.pl

Novodworski – lider i producent systemów oświetlenia w Polsce i Europie; potężna baza produktów oraz wyjątkowy design za rozsądną cenę to coś, co wyróżnia tę markę http://www.nowodvorski.com

Promocja trwa do 20 sierpnia 2018 r.


Zasady promocji

Umowa Przedwstępna pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem, będąca podstawą przyznania Uczestnikowi Prezentu, o którym mowa w 5 p. regulaminu musi zostać zawarta w Okresie Promocji. Przedmiotem Umowy, o której mowa w zdaniu poprzednim, mogą być wybrane przez Uczestnika pakiety usług dostępnych na stronie internetowej www.perfectconstruction.pl.

W ramach jednej Umowy Uczestnik ma możliwość otrzymania wyłącznie jednego Prezentu.

Uczestnikowi nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za otrzymaną Promocję.

W Promocji uwzględniane będą wyłącznie umowy sprzedaży zawarte zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.

Uczestnik przystępuje do Promocji po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i uprzedniej akceptacji jego warunków. Udział w Promocji wymaga przestrzegania warunków w nim opisanych.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych danych jest Perfect Construction Północ Arkońska 6/A2 Gdańsk

2.    Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu m.st. Warszawy, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod mailem info@perfectconstruction.pl

3.    W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b)    inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z m.st. Warszawą przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent m.st. Warszawy.

6.    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;    

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8.    W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9.    W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 

10.    W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

11.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12.    Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Reklamacje

1. Reklamacje nie przysługują uczestnikom promocji.


Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.perfectconstruction.pl

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyny.

Organizator poinformuje Uczestników o zmianie Regulaminu za pośrednictwem strony internetowej www.perfectconstruction.pl

Ewentualna zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Uczestników i Organizatora umów sprzedaży przed zmianą Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.